Projektowanie i aran?acja wn?trz

Projektowanie wn?trza rozpoczyna si? od mo?liwie wnikliwego poznania Pa?stwa oczekiwa?, przyzwyczaje?, potrzeb, charakteru czy psychiki. Bardzo wa?ne s? te wst?pne rozmowy, które umo?liwiaj? powstanie tego unikalnego klimatu we wn?trzach, który sprawia, ze czujemy si? w nim dobrze, a jednocze?nie jest ono w pe?ni funkcjonalne.

Projekt  wn?trza obejmuje:

  • rzut uk?adu funkcjonalno-przestrzennego (w 2-3 wariantach do wyboru )

  • rzut posadzki,

  • zestawienie o?wietlenia,

  • wa?niejsze detale,

  • dobór materia?ów wyko?czeniowych,

  • kolorystyk? pomieszcze? i osobnych elementów,

  • propozycje umeblowania,

  • nadzór architektoniczny
  • kosztorys inwestorski.

partner_1m
partner_2m
partner_7m
partner_5m
partner_6m
partner_3m
partner_4m
Created by Joomla & Strony www