G?adzie gipsowe i malowanie

Proponujemy Pa?stwu  nowy standard wyka?czania wn?trz:


G?adzie gipsowe wykonywane metod? natryskow?, która gwarantuje doskona?? jako?? g?adzi gipsowej,

  • jednakow? grubo?? warstwy g?adzi na ca?ej powierzchni ?cian i sufitów,
  • du?? wydajno?? pracy (co w efekcie oznacza  szybsze zako?czenie prac).

 

Obróbk? ko?cow?, szlifowanie, wykonujemy za pomoc? szlifierki bezpy?owej wspó?pracuj?cej z odkurzaczem.

  • Malowanie natryskowe wykonywane za pomoc? hydrodynamicznego agregatu zapewniaj?cego
  • zwi?kszenie wydajno?ci krycia farb, wysok? jako?? malowanych powierzchni


zapraszamy na gladzie.com.pl

 

partner_1m
partner_2m
partner_7m
partner_5m
partner_6m
partner_3m
partner_4m
Created by Joomla & Strony www