o firmie

      Firma dzia?a od 1996 roku, za?o?ona pierwotnie pod nazw? "Us?ugi ogólnobudowlane - Pawe? ?abuda". Pocz?tkowo aktywno?? firmy skupia?a si? na terenie ówczesnego województwa tarnobrzeskiego, a zakresem by?y typowe prace remontowe. 


 • W 1998 roku utworzona zostaje sta?a jej filia w Warszawie, przy jednoczesnym rozszerzeniu obszaru dzia?ania na ca?y Kraj. W tym czasie firma zmierza te? konsekwentnie do uatrakcyjnienia oferty us?ug poprzez ustawiczne doskonalenie umiej?tno?ci zawodowych oraz opanowanie nowych technologii.

 • W roku 2000 firma przekszta?ca si? w spó?k? cywiln? i zaczyna wyst?powa? pod nazw? INTERSYSTEM. D???c do specjalizacji w monta?u systemów suchej zabudowy, koncentruje si? g?ównie na aran?acji wn?trz. W tym celu uczestniczy wielu szkoleniach bran?owych, poznaj?c zaawansowane technologie renomowanych producentów materia?ów budowlanych.

 • Od roku 2002, po rozwi?zaniu spó?ki, firma wraca do dzia?alno?ci samodzielnej jako "INTERSYSTEM Pawe? ?abuda", ustalaj?c zakres swojej dzia?alno?ci jako: projekt i wykonawstwo wn?trz, skupiaj?c si? tym samym na profesjonalnych rozwi?zaniach systemowych.

 • Osi?gni?ta specjalizacja jest wynikiem zaplanowanej przed ponad pi?ciu laty linii rozwojowej i konsekwentnej jej realizacji poprzez udzia? w rozmaitych kursach, pocz?wszy od szkolenia nt. "Zastosowa? i technologii maszynowych tynków gipsowych" w 1999 roku, organizowanego przez fabryk? Nida-Gips (obecnie: Lafarge Nida Gips).

 • Ju? w 2000 roku INTERSYSTEM rozpocz?? ?cis?? wspó?prac? z firm? Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o. i kolejno uczestniczy? we wszystkich szkoleniach, zgodnych z wymaganiami programu partnerskiego. Od 2001 roku INTERSYSTEM posiada licencj? na stosowanie technologii Rigips i nale?y do firmowego Klubu Wykonawców. Licencja ta w szczególno?ci obejmuje wykonawstwo zabezpiecze? ogniowych w systemie Ridurit.

 • W wyniku dalszego wspó?dzia?ania w tym samym roku INTERSYSTEM uzyska? certyfikat Rigips na wykonywanie robót w technologii suchej zabudowy.

 • Od grudnia 2001 roku, w wyniku szkolenia obejmuj?cego zastosowania izolacji termicznych, przeciwd?wi?kowych oraz technicznych, INTERSYSTEM posiada w tym zakresie odpowiednie uprawnienia firmy Rockwool Polska Sp. z o.o.

 • Nast?pnie, w lipcu 2002 roku INTERSYSTEM rozpocz?? seri? szkole? we wroc?awskiej Akademii Technik Malarskich firmy Polifarb Cieszyn-Wroc?aw S.A., dotycz?cych technologii Dekoral i Sigma. Pi?? etapów szkolenia zosta?o uwie?czonych w 2003 roku certyfikatem "Malowanie wn?trz i techniki dekoracyjne".

 • Równolegle, latem 2002 roku uczestnictwo w szkoleniu nt. zastosowania chemii budowlanej firmy Schönox tak?e potwierdzone zosta?o odpowiednim dyplomem dla INTERSYSTEM.

 • Natomiast w pa?dzierniku 2002 roku INTERSYSTEM uzyska? certyfikat na monta? kaset do drzwi przesuwnych (wbudowanych w ?cian?) wg technologii Eclisse Polska Sp. z o.o.

 • Sta?e kszta?cenie i rozwój pozwoli?o firmie INTERSYSTEM wykona? szereg oryginalnych projektów i prac, które realizowane by?y zarówno dla instytucji u?yteczno?ci publicznej, urz?dów, jak i w biurowcach, halach produkcyjnych oraz obiektach specjalnego przeznaczenia. W zakresie naszego dzia?ania znalaz?y si? te? m.in. luksusowe apartamenty i rezydencje.

 • Jednak obok wielu wcze?niejszych i pó?niejszych interesuj?cych prac dla ró?nych segmentów rynku najbardziej kompleksowym zadaniem by?a w 2001 roku aran?acja wn?trz Teatru Syrena w Warszawie, wymagaj?ca zintegrowania wiedzy
  i umiej?tno?ci z ró?nych obszarów techniki budowlanej. Szczególne wyzwania stawia?y tu kwestie akustyki, wymogi zabezpieczenia przeciwpo?arowego oraz nietypowe i nieregularne ukszta?towanie powierzchni. Dodatkowym ambitnym aspektem by?a aran?acja du?ych przestrzeni w pomieszczeniach wielko kubaturowych takich, jak sale prób, hol g?ówny, czy fragmenty widowni.

 • Sposób i jako?? realizacji tego zadania oraz zastosowane rozwi?zania spotka?y si? z uznaniem specjalistów, co pozwoli?o firmie INTERSYSTEM w styczniu 2002 roku wzi?? udzia? najpierw w polskiej edycji konkursu BPB TROPHY na najbardziej innowacyjne rozwi?zania w zakresie wykorzystania gipsowych materia?ów budowlanych do zabudowy wn?trz.

 • Pierwsze miejsce w skali Kraju uzyskane w tym konkursie umo?liwi?o firmie INTERSYSTEM udzia? w jego edycji mi?dzynarodowej - finale BPB TROPHY Vienna 2002, wraz z innymi 21 uczestnikami z 13 krajów. Za realizacj? projektu „Teatr Syrena” przyznane zosta?o wyró?nienie.

 • To wyró?nienie w mi?dzynarodowym finale BPB TROPHY 2002 w Wiedniu oraz wiele interesuj?cych cech tego projektu, które wykraczaj? poza kryteria brane pod uwag? w konkursie BPB, o?mieli?o nas do przyst?pienia do konkursu organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu.

 • I tak w styczniu 2004 realizacja Teatru Syrena zg?oszona zosta?a do konkursu PSG pn. "Sztuka Monta?u", promuj?cego najciekawsze rozwi?zania zastosowane na terenie Polski. Wybieraj?c z grona 10 uczestników, jury konkursu nagrodzi?o firm? INTERSYSTEM Pawe? ?abuda, przyznaj?c jej I miejsce.

 • Firma INTERSYSTEM poczytuje sobie za sukces i jednocze?nie za zaszczyt otrzymane w Wiedniu wyró?nienie oraz szczególnie ceni sobie osi?gni?cie
  I miejsca w konkursie Polskiego Stowarzyszenia Gipsu.Podj?te dzia?ania da?y naszej firmie wymierne korzy?ci w postaci realizacji coraz trudniejszych zamówie?.

INTERSYSTEM korzysta z nowych technologii i szkole? teoretyczno - praktycznych, które s? oferowane przez producentów materia?ów wyko?czeniowych. Wymieniamy si? tak?e do?wiadczeniami z najlepszymi specjalistami w bran?y budowlanej.


Mamy nadziej?, ?e dzia?ania podj?te przez nasz? firm? spotkaj? si? z Pa?stwa zainteresowaniem i zach?c? Pa?stwa do skorzystania z naszych us?ug.

Czekamy na kontakt z Pa?stwem.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.partner_1m
partner_2m
partner_7m
partner_5m
partner_6m
partner_3m
partner_4m
Created by Joomla & Strony www