OFERUJEMY:

  1. osuszanie budynków starych,

  2. osuszanie po zalaniach w wyniku awarii instalacji wodnych i powodzi,

  3. osuszanie w trakcie budowy lub po jej zako?czeniu z wilgoci technologicznej,

  4. osuszanie wylewek przed rozpocz?ciem prac parkieciarskich,

  5. osuszanie nowych tynków,

  6. pomiar wilgotno?ci.

Zasady osuszania oparte s? na sprawdzonej metodzie kondensacyjnej,

Praca osuszaczy powietrza oparta jest na zjawisku skraplania pary wodnej na ch?odnej powierzchni (osuszacze kondensacyjne) lub na wch?anianiu wilgoci przez higroskopijny adsorbent (osuszacze adsorpcyjne).

Osuszacze kondensacyjne opis dzia?ania:

       Dzia?anie osuszaczy kondensacyjnych opiera si? na wykorzystaniu uk?adu ch?odniczego. Strumie? osuszanego powietrza zasysany jest przez wentylator na powierzchni? ch?odnicy, gdzie nast?puje obni?enie temperatury powietrza poni?ej punktu rosy. Powoduje to skroplenie pary wodnej zawartej w powietrzu i osadzenie kropel wody na powierzchni ch?odnicy. Osuszone powietrze przep?ywa przez nagrzewnic?, po czym opuszcza osuszacz. Temperatura powietrza wylotowego jest o oko?o 5÷8°C wy?sza w stosunku do temperatury powietrza zasysanego przez urz?dzenie.

      Skroplona na powierzchni ch?odnicy para wodna sp?ywa po niej do tacki ociekowej, z której mo?e by? zbierana do zbiornika lub w sposób ci?g?y odprowadzana za pomoc? w??a do zbiornika.

Kierujemy swoja ofert? do klientów indywidualnych jak i firm

Jak dzia?amy:

Po z?o?eniu zamówienia na us?ug? (dzier?aw? urz?dze?), dostarczamy klientowi urz?dzenia, ustawiamy optymalny sposób pracy a po zako?czeniu pracy odbieramy.

Nasze urz?dzenie s? praktycznie bez obs?ugowe, co to oznacza?

Urz?dzenia wyposa?one s? w czujnik wilgoci co oznacza, ?e je?li wilgo? zostanie poch?oni?ta, urz?dzenie samo si? wy??czy. W przypadku kiedy zbiornik wodny podczas pracy nape?ni si? w ca?o?ci urz?dzenie równie? wy??czy si? samo i w??czy si? dopiero po opró?nieniu pojemnika.

partner_1m
partner_2m
partner_7m
partner_5m
partner_6m
partner_3m
partner_4m
Created by Joomla & Strony www